U bent hier: Home / Nieuws / Wijziging van het BWRO (vergunning van handelsvestiging)

Wijziging van het BWRO (vergunning van handelsvestiging)

19-06-2014 - Ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. In het kader van de 6de Staatshervorming, overdracht naar de Gewesten van de bevoegdheden betreffende de vergunning van handelsvestiging. (SB van 17 juni 2014 – Inwerkingtreding op 1 juli 2014)

 

Ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

=> Belgisch Staatsblad : 17 juni 2014

=> Inwerkingtreding : 1 juli 2014 behalve artikels 99 en 275 die in werking treden op de datum vastgesteld door de Regering.

=> Betreft : in het kader van de 6de Staatshervorming, overdracht naar de Gewesten van de bevoegdheden betreffende de vergunning van handelsvestiging (cf wet van 13 augustus 2004 - “IKEA-Wet” genoemd - en de socio-economische vergunningen).

=> De wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, met inbegrip van zijn uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven op 1 juli 2014 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar de onderzoeksprocedures voor de aanvraag en de uitreiking van de vergunning bepaald door die wet, alsook de behandeling van de georganiseerde beroepen, wanneer die vóór de 1ste juli werden ingediend, gebeuren in overeenstemming met de regels die van kracht zijn op het moment van de indiening van de aanvraag tot het verkrijgen van een definitieve beslissing.

=> Wijziging van de volgende artikels van het BWRO:

 • Artikel 4/2: nieuwe doelstellingen van het BWRO en begrippen van “handelsvestiging” en van “netto handelsoppervlakte”.
 • Artikel 9: herschikking van het artikel betreffende de overlegcommissie en integratie van een nieuw lid (in sommigen gevallen) : het Bestuur Economie en Werkgelegenheid.
 • Nieuwe titel voor Titel IV: “Vergunning, attest en verklaring”.
 • Artikel 98, § 1, 13°: nieuw geval van SV: op aanzienlijke wijze de handelsactiviteit wijzigen in een gebouw met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m² (+ uitleg over dit nieuw begrip).
 • Artikels 99, 104, 108: stedenbouwkundige informatie voor de notaris (toevoeging van de verklaring).
 • Nieuw hoofdstuk V aan titel IV + Nieuw artikel 205/1: de stedenbouwkundige verklaring. Uitleg over het nieuw systeem.
 • Artikel 275: stedenbouwkundige inlichtingen (integratie van de verklaring).
 • Artikel 278: mededeling van inlichtingen en documenten inzake planning en stedenbouw (integratie van de verklaring)
 • Artikel 300, 1°: nieuw misdrijf (integratie van de verklaring).
 • Bijlage A, 21) : nieuwe criteria voor onderwerping aan milieueffectenstudie: handelsvestiging met een netto handelsoppervlakte groter dan 4.000 m².
 • Bijlage B, 31) : nieuwe criteria voor onderwerping aan  milieueffectenverslag: handelsvestiging met een netto handelsoppervlakte groter dan 1.000 m².
 • Bijlage B, 23) : wijziging van de huidige rubriek:  afschaffen van “handel” en toevoegen van “groothandel”.


=> Samenstelling van het dossier van de aanvragen om SV met betrekking tot het  nieuwe artikel 98, §1, 13°: overgangsmaatregel: tot de inwerkingtreding van een besluit, met als voorwerp de wijziging van het besluit tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning, worden de aanvragen voor vergunningen ingediend conform artikel 98, § 1, 13° opgesteld op basis van een dossier overeenkomstig hoofdstuk I « Algemeen » en hoofdstuk II « Gemeenschappelijke bepalingen » alsook hoofdstuk III « Bijzondere bepalingen volgens het type van beoogde handelingen en werken », afdeling 3 « Wijziging van de bestemming of van het gebruik van een bebouwd goed en/of wijziging van het aantal woningen » van voornoemd besluit.

=> Gecoördineerde versie van het BWRO (BSE versie)

Document acties

gearchiveerd onder: