U bent hier: Home / Nieuws / het besluit gepubliceerd van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de indiening van de beroepen bij de regering...

het besluit gepubliceerd van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de indiening van de beroepen bij de regering...

19-07-2019 - ...tegen de beslissingen inzake verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en attesten en houdende organisatie van de in het kader van deze beroepen voorziene hoorzittingen.

Om te beginnen heft dit besluit het besluit op van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 4 maart 1993 met betrekking tot de hoorzitting van de partijen bij beroepen tegen de beslissingen inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten. 

Het is de uitvoering van artikel 188/1 van het BWRO. Het treedt in werking op 1 september 2019, net zoals voor zijn wettelijke basis geldt.

Dit betekent concreet dat de hervorming geen impact heeft op het beroep tegen een beslissing, genomen in het kader van vergunnings- of attestaanvragen ingediend voor 1 september 2019: dat beroep wordt nog geregeld door de bepalingen van het besluit van 4 maart 1993. Het regime dat van toepassing is, wordt dus niet bepaald door de datum van de betwiste beslissing (goedkeuring of kennisgeving) of van de indiening van het beroep, maar door de indieningsdatum van de vergunnings- of attestaanvraag in verband waarmee het beroep ingediend wordt.

Vervolgens concretiseert dit besluit de BWRO-hervorming en, meer bepaald, de wijzigingen aan de oude artikelen 169 tot 171 van het BWRO (nieuw artikel 188/1). Het gaat om volgende wijzigingen:

Ten eerste bevestigt het besluit de indiening van het beroep door middel van een ter post aangetekend schrijven, maar voorziet het ook een tweede mogelijkheid: de indiening van het beroep via een elektronische mail.

Ten tweede dient het beroep niet langer aan het Stedenbouwkundig College gericht te worden, maar rechtstreeks aan de Brusselse Regering. Om ontvankelijk te zijn, dient het beroep verstuurd te worden naar het postadres van de Regering (beroep via de post) of naar het generieke mailadres, dat eerstdaags meegedeeld zal worden (beroep via elektronische weg).

Ten derde veralgemeent het besluit het gebruik van de elektronische communicatie, in het bijzonder voor de uitwisselingen tussen overheden. Wat de burger betreft wordt dit type communicatie afhankelijk gemaakt van de voorafgaande instemming door de burger,

  • hetzij door het beroep via elektronische weg in te dienen,
  • hetzij door vooraf en uitdrukkelijk zijn instemming mee te delen om via de elektronische weg te communiceren.

Ten vierde wordt de minimumtermijn van de oproeping voor de hoorzitting met de partijen voor het Stedenbouwkundig College van 10 dagen beperkt tot 8 dagen. De burger op wiens initiatief de beroepsprocedure ingesteld werd of die geïnformeerd werd over het bestaan van een beroepsprocedure met betrekking tot hem, dient alert te zijn voor iedere oproeping per brief of per mail, want zijn afwezigheid op de hoorzitting na een oproeping volgens de regels door het Stedenbouwkundig College belet niet het verdere verloop van de beroepsprocedure.

 

Document acties

gearchiveerd onder: