U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Bekendmaking start van de werken

Aanplakking van de vergunning en bekendmaking van de start van de werken

Laatste Nieuws

 

Voor de vergunningen die vanaf 1 september 2019 afgegeven worden, dient de gemeente, ongeacht de vergunnende instantie, een bericht aan te plakken op de officiële valven van de gemeente en op de plekken waarop de aanvraag betrekking heeft. Daarin vermeldt zij het voorwerp en de draagwijdte van de goedgekeurde beslissing, evenals de modaliteiten van de raadpleging over deze beslissing, die ter plaatse in de gemeente of online kan gebeuren, conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten.

 

Daarna, en uiterlijk acht dagen voor de start van de werken, dient de begunstigde van de vergunning:

  • een bericht aan te plakken met de bekendmaking van de kenmerken van de vergunning op basis waarvan de werken uitgevoerd zullen worden. Dit bericht dient tijdens de volledige duur van de uitvoering van de vergunning ter plaatse te blijven;
  • het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van de aanvang van de werken en van de aanplakking.

 

Deze verplichtingen vloeien voort uit artikel 194/2 van het BWRO, en de toepassingsmodaliteiten worden verduidelijkt in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2011 betreffende de aanplakking en de verwittiging, voorgeschreven voor de toegestane stedenbouwkundige handelingen en werken

Let op, de niet-naleving van deze verplichtingen vormt een stedenbouwkundige overtreding!

 
 

Document acties