U bent hier: Home / Nieuws / Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021

Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021

12-05-2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

en

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten

 

  1. Ordonnantie van 28 januari 2021 tot wijziging van hoofdstuk IIIbis van titel IV van het Brussel Wetboek van Ruimtelijke Ordening
  • Samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

Ordonnantie van 28 januari 2021 tot wijziging van hoofdstuk IIIbis van titel IV van het Brussel Wetboek van Ruimtelijke Ordening werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 3 mei 2021. 

De ordonnantie kadert in de doelstellingen van de algemene beleidsverklaring van 2019-2024 en strekt tot de wijziging van hoofdstuk IIIbis van titel IV van het BWRO met als doel te voorzien in een versnelde stedenbouwkundige procedure van de vergunningsaanvragen voor projecten met minstens 25 % openbare woningen en een nieuw scholenplan tot minstens 2025, met bijzondere aandacht voor de architecturale kwaliteit van de projecten.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bepaalt welke documenten bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moeten worden gevoegd.

Het besluit werd gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning teneinde in de samenstelling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning de indiening te integreren van elk document waaruit blijkt dat de sociale woningen die nieuw gecreëerd worden in overeenstemming met artikel 197/1, zullen worden verworven door de BGHM en/of door een OVM.

 

  • Formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten

De ordonnantie van 28 januari 2021 voert nieuwe termijnen in voor bepaalde fases in de behandeling van vergunningsaanvragen met als doel de procedure voor de afgifte van de vergunningen te versnellen.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten spitst zich toe op het formele aspect van de  behandeling van de vergunnings- en attestaanvragen, meer bepaald de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen.

De bijlagen Indieningsbewijs" en "Ontvangstbericht van onvolledig dossier" werden geactualiseerd om rekening te houden met de bijzondere termijnen van de versnelde procedure.

 

  1. Ordonnantie van 18 december 2020 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing Fpamet het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2018/844

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning verplicht in zijn huidige versie de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning om bij zijn aanvraag een geïntegreerde haalbaarheidsstudie te voegen, wanneer dit volgens het BWLKE vereist is.

Het doel van het ontwerpbesluit is om deze vereiste te schrappen teneinde te voldoen aan het nieuwe voorschrift van het BWLKE.

  •  

Document acties

gearchiveerd onder: