U bent hier: Home / Nieuws / GSV – Openbaar onderzoek

GSV – Openbaar onderzoek

05-12-2022 - Als gevolg van de goedkeuring in eerste lezing op 10 november 2022 onderwerpt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) en haar milieueffectenrapport van 12 december 2022 tot en met 20 januari 2023 aan een openbaar onderzoek. De documenten kunnen worden geraadpleegd in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op onze website.

Het ontwerp van GSV is het resultaat van een grondige denkoefening op basis van de doelstellingen van het gewest inzake stedenbouw en de aanbevelingen van de Commissie van deskundigen in haar verslag van 22 oktober 2021, en werd aangevuld met de opmerkingen van gewestelijke en gemeentelijke overheidsdiensten die tijdens de opstelling ervan werden geraadpleegd. Het streeft ernaar een toekomstgerichte regelgeving voor te stellen die de verdere ontwikkeling van de huidige praktijken aanmoedigt en die een anticiperende en begeleidende rol speelt in de transformatie van het Brusselse grondgebied ten behoeve van een grotere veerkracht en een verbetering van de levenskwaliteit en van het milieu. In dit verband wil het eenvoudigere regels, die worden geformuleerd als doelstellingen en beoordelingscriteria in plaats van specifieke en gedetailleerde middelen om die te bereiken.

Het ontwerp van GSV bestaat uit drie grote thematische titels (I. Open ruimten, II. Stedelijkheid, III. Bewoonbaarheid) die worden vervolledigd door een inleidende titel (glossarium) en een bijlage over de toegankelijkheidsnormen voor personen met beperkte mobiliteit.

Titel I "Open ruimte" legt de regels vast voor de landschaps- en groenaanleg van openbare en private open ruimten, zodat ze de leefomgeving verbeteren aan de hand van hun drie essentiële functies, namelijk: verblijfsfunctie, verplaatsingsfunctie en milieufunctie.

Titel II "Stedelijkheid" bepaalt alle kenmerken betreffende de bouwschil van een bouwwerk, met inbegrip van haar relatie tot de open ruimte, waaronder de openbare wegen en de naaste omgeving, de naastliggende bouwwerken en, meer algemeen, de omringende context.

Titel III "Bewoonbaarheid" bevat de minimale voorschriften voor de interne organisatie van alle gebouwen om er comfort en een goede levenskwaliteit te garanderen voor de gebruikers.

Er werd tevens een becommentarieerd en geïllustreerd ontwerp van de verordening opgesteld, de grafische GSV. Deze is bedoeld als ondersteuning bij de regelgevende tekst. Deze grafische GSV heeft geen reglementaire waarde, maar verschaft wel toelichtingen.

U kunt uw mening te kennen geven van 12 december 2022 tot en met 20 januari 2023:

  • Schriftelijk:

per e-mail via het adres rru-gsv@urban.brussels

of

per brief, ter attentie van Urban, directie Juridische Zaken, departement Advies en Beroep, Kunstberg Arts 10-13, 1000 Brussel;

  • Mondeling, bij de daartoe aangeduide medewerkers in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Download de documenten die aan een openbaar onderzoek worden onderworpen:

Aanvullende informatie:

Document acties

gearchiveerd onder: