U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Projectvergadering

Projectvergadering

Alvorens een vergunningsaanvraag in te dienen, kan de projectdrager de overheid die bevoegd zal zijn voor de behandeling van zijn vergunningsaanvraag (de gemeente of de gemachtigde ambtenaar) verzoeken om een vergadering met alle instanties die in het kader van het onderzoek van de vergunningsaanvraag zullen tussenkomen (om advies te verlenen of een beslissing te nemen). Bij die vergadering zullen de grote krachtlijnen van het project worden besproken.

Artikel 188/12 van het BWRO, dat het systeem van de projectvergaderingen invoert, bepaalt dat de vergadering en de notulen van die vergadering geenszins een administratieve beslissing zijn.

De projectvergadering geeft de projectdrager de mogelijkheid (een projectvergadering kan immers nooit worden opgelegd) nuttige informatie te verzamelen met het oog op de voltooiing van zijn project.

Uit de onderzoeksprocedure van de vergunningsaanvraag zouden, in een latere fase, elementen naar voren kunnen komen die niet in aanmerking werden genomen of die niet gekend waren op het moment van de projectvergadering en die zouden kunnen verklaren waarom de punten die tijdens de projectvergadering aan bod kwamen, zijn geëvolueerd. Twee belangrijke informatiebronnen die tot een dergelijke situatie zouden kunnen leiden zijn de beoordeling van de milieu-effecten en de door de buurtbewoners tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde opmerkingen. 
 

1. AANVRAAG TOT EEN PROJECTVERGADERING

Alle projectvergaderingen moeten als volgt worden aangevraagd:

In de aanvraag tot projectvergadering worden de onderstaande gegevens vermeld:

  • Een voorstellingsnota met de identiteit van de projectdrager, de ligging van het project, de beschrijving van het project, met name de bestemmingen, de bouwprofielen en de inplantingen in de bestaande en in de geplande toestand;
  • Relevante foto's;
  • In geval van verwijdering van opmerkelijke binnendecoratie een fotoreportage van de binnenkant (cf. besluit samenstelling van het dossier, artikel 23, 5° en 27, 5°);
  • Ieder ander document dat bijdraagt tot het inzicht in het project en dat op het moment van de aanvraag beschikbaar is (bijvoorbeeld de plannen van de bestaande en de geplande toestand).

Het besluit van 23 mei 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de projectvergadering regelt hoe de projectvergadering wordt georganiseerd. 
 

2. TERMIJNEN

De overheidsdienst stelt de aanvrager binnen de 15 dagen na de ontvangst van zijn aanvraag een datum voor een projectvergadering voor.
De vergadering zelf mag buiten die termijn van 15 dagen vallen, afhankelijk van de agenda van de dagen waarop projectvergaderingen plaatsvinden.

Om ervoor te zorgen dat de vertegenwoordigers van de overheden die aanwezig zijn op de projectvergadering voldoende tijd hebben gehad om het project vóór de vergadering goed te bestuderen, wordt de aanvragers verzocht de eerder genoemde documenten uiterlijk 10 dagen vóór de datum van de vergadering op te sturen.

Document acties