Gemengd project

Wat is een gemengd project?

Een gemengd project is een project dat, bij de aanvraag, zowel een stedenbouwkundige vergunning vereist als een milieuvergunning voor een inrichting van klasse 1A of 1B.
De gemengde procedure houdt in dat men de aanvraagdossiers voor de stedenbouwkundige vergunning en voor de milieuvergunning tegelijkertijd onderzoekt. Een gemengd project omvat dus steeds

  • 2 verschillende vergunningsaanvragen

en

  • 2 verschillende vergunningen.

Voorbeeld: bouw van een gebouw met omvangrijke airconditioningsystemen of met een overdekte garage voor meer dan 25 voertuigen.

Waar moet de aanvraag worden ingediend?

De aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning wordt, afhankelijkvan het geval, ingediend bij de gemeente of bij de gemachtigde ambtenaar.

De aanvraag van de milieuvergunning wordt, naargelang van het geval, gericht aan de gemeente of aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Kenmerken van de procedure

De bevoegde overheden zullen de aanvragen parallel  onderzoeken.

Voorbeelden:

 

  • gezamenlijke organisatie van de speciale regelen van openbaarmaking;
  • organisatie van één effectenstudie indien vereist.

Na afloop van de procedure wordt de stedenbouwkundige vergunning opgeschort tot de definitieve milieuvergunning werd bekomen en andersom. De werken kunnen dus pas worden uitgevoerd nadat beide vergunningen werden bekomen.

Opmerking

De dossiers van de vergunningsaanvragen worden pas als volledig beschouwd wanneer de twee aanvragen werden ingediend en volledig verklaard zijn door de bevoegde administratieve overheden.

Opgelet, de afgiftetermijn voor de stedenbouwkundige vergunning begint pas te lopen op de datum van de kennisgeving van het laatste ontvangstbewijs, hetzij dat van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, hetzij dat van de aanvraag tot milieuvergunning.

In het Waalse Gewest geldt een stelsel van unieke beslissing van de bevoegde overheid over een gemengd ontwerp, dat de milieuvergunning enerzijds en de stedenbouwkundige vergunning anderzijds vervangt. Deze vergunning heet 'permis unique'. Niet te verwarren met de unieke vergunning in Brussel dat naar de vergunningen voor beschermd erfgoed (stedenbouw en erfgoed) verwijst.

08-06-2011 12:15

Document acties