U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Inhoud van het dossier?

Inhoud van het dossier?

Samenstelling

De samenstelling van het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning wordt bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013.

 

 

Toegang tot de pdf-versie van de formulieren:
Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (bijlage 1)
Formulier voor de bekendmaking aan de (mede-)eigenaar(s) van een goed van de intentie om een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in te dienen (bijlage 2) 

Toegang tot de Word-versie van de formulieren:

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (bijlage 1)
Formulier voor de bekendmaking aan de (mede-)eigenaar(s) van een goed van de intentie om een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in te dienen (bijlage 2)

 

Het besluit legt het aantal exemplaren vast van de verschillende documenten die in het dossier moeten worden opgenomen. Als daar twijfel over bestaat, staan de ambtenaren van de bevoegde dienst Stedenbouw ter beschikking om de nodige uitleg te geven.

Documenten

De samenstelling van het dossier voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning hangt af van de aard van de geplande werken (bijvoorbeeld een bouwwerk optrekken of een boom vellen).

 

Het dossier voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bevat altijd:

  • het formulier van de vergunningsaanvraag met precisering van het type van beoogde handelingen en werken, ondertekend door de aanvrager en, tenzij voor die eis een vrijstelling van toepassing is, een architect;
  • de toelichtende nota met de voornaamste opties van het project. Indien de voorziene handelingen en werken elementen bevatten die de buurt kunnen schaden, moet de nota de geplande maatregelen ter vermijding van die hinder vermelden; 
  • de relevante foto's van het goed en de buurt die de autoriteiten toelaten de situatie correct te evalueren (ze moeten in kleur en recent zijn);
  • de plannen (liggingsplannen, inplantingsplannen, detailplannen, syntheseplannen);
  • de inlichtingen betreffende het eigendomsbewijs van het goed;

 

Indien van toepassing bevat het dossier van de vergunningsaanvraag:

 

  • het betalingsbewijs van de dossierkosten (enkel voor de aanvragen die onder de bevoegdheid van de gemeente vallen);
  • het statistisch formulier van de FOD Economie (model I, voor gebouwen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning/model II voor alle andere) (er moet dus geen formulier bijgevoegd worden wanneer de aanvraag geen betrekking heeft op een gebouw);
  • wanneer de aanvraag wordt ingediend door een volmachthouder, een kopie van de volmacht;

Document acties