U bent hier: Home / Nieuws / BWRO-hervorming

BWRO-hervorming

09-05-2017 - De BWRO-herziening: een omvangrijke wetshervorming die bijna voltooid is.

Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO), de rechtsbasis voor planning, stedenbouw en onroerend erfgoed in Brussel, wordt grondig herzien.

Het Brussels Gewest voert een ambitieuze hervorming door die alle aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling aanbelangt: planning, procedures van stedenbouwkundige vergunningen en van milieuvergunningen, effectenevaluatie, erfgoed, stedenbouwkundige inbreuken, enz.

Het opzet is de vereenvoudiging van de stedenbouwkundige regels. Uitdaging: beter inspelen op de verwachtingen van de sector, burgers en professionals, in overeenstemming met de vaste rechtspraak van de Raad van State en met de Europese richtlijnen.

Het is een omvangrijk project van het kabinet van minister-president Rudi Vervoort en van het bestuur, met als voornaamste krachtlijnen:

  • De vereenvoudiging van het planningsproces: de richtschema's worden in het BWRO verwerkt en worden voortaan 'Richtplannen van aanleg' (RPA's) genoemd. Dankzij deze RPA's kunnen de projecten uitgevoerd worden in de tien door de regering bepaalde prioritaire strategische zones, waaronder Josaphat, Delta, Thurn & Taxis en de Kanaalzone.
  • De versoepeling van de gemeentelijke instrumenten voor ruimtelijke ordening, zodat de BBP's (bijzondere bestemmingsplannen) beter aan de specifieke ligging en behoeften van elke perimeter aangepast kunnen worden.
  • De vereenvoudiging betreft ook de behandeling van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: het instellen van verplichte termijnen, een betere omkadering van de wijzigingen van de vergunningsaanvragen tijdens het onderzoek, de verlichting van de verplichtingen inzake de milieueffectenevaluatie, de handelsvestigingen, deverkavelingsvergunningen, ...
  • Het beheer van de gemengde projecten (stedenbouwkundige vergunning + milieuvergunning) wordt gerationaliseerd via de invoering van een 'unieke postbus' en de versterking van het gelijktijdige onderzoek van de twee aanvragen.
  • Inzake erfgoed wordt een "gemachtigd ambtenaar Erfgoed" vastgesteld en wordt de beschermingsprocedure herzien.
  • Voor de stedenbouwkundige inlichtingen in verband met de overdrachten van onroerende goederen, stelt het BWRO-ontwerp een nieuw systeem voor opdat de feitelijke toestand zou samenvallen met de rechtstoestand, ter bescherming van de toekomstige verkrijgers van vastgoed.
  • Voor de oudere stedenbouwkundige overtredingen wordt weliswaar geen algemene amnestie verleend, maar worden de regularisatievoorwaarden verduidelijkt.

Na een brede raadpleging van de sector en na advies van de Raad van State werd het ontwerp van ordonnantie eind december 2016 door de regering aangenomen. Het wordt momenteel aan het Brussels Parlement voorgelegd. De definitieve goedkeuring van de ordonnantie houdende de BWRO-hervorming wordt in het tweede semester van 2017 verwacht.

De inwerkingtreding ervan gebeurt in twee fases:

- een onmiddellijke inwerkingtreding (10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad) voor de planning, de stedenbouwkundige verordeningen en de stedenbouwkundige inlichtingen,

- een latere inwerkingtreding (één jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsbad) in voor de andere materies, zodat de uitwerking van de nieuwe regels zo goed mogelijk voorbereid kan worden (goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten, communicatie, vorming, aanpassing van de informatica en van de administratie, ...).

 

Actualisering 09/10/2017

Document acties

gearchiveerd onder: