U bent hier: Home / De spelregels / Andere regelgeving

Andere regelgeving

Andere regelgeving

Het BWRO en de andere stedenbouwkundige regelgeving zijn niet de enige die gevolgen hebben voor de stedenbouwkundige projecten.

Er zijn nog heel wat andere regels die betrekking hebben op zeer uitlopende thema’s, en het gaat niet altijd om gewestbevoegdheden. Zo zijn er teksten die werden goedgekeurd door de federale overheid, de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. Bij wijze van voorbeeld sommen we een aantal voorbeelden op die federale en gemeenschapsbevoegdheden betreffen:

  • Burgerlijk Wetboek waaronder Boek III bepaalt onder meer de regels betreffende de mandeligheid en de erfdienstbaarheden. De tekst werd vanaf 1 september 2021 bijgewerkt. Een aantal oude begrippen werden vervangen door duidelijkere begrippen (zo werden de begrippen “lichten” en “uitzichten” vervangen door “muuropeningen”). Bepaalde regels die in andere teksten werden vastgelegd werden ook in Boek III van het Burgerlijk Wetboek opgenomen (bijvoorbeeld: de regels voor de afstanden van beplantingen, die vroeger in het Veldwetboek terug te vinden waren).  
  • De basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen.  
  • De verschillende technische reglementen, zoals het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
  • De voorwaarden voor de erkenning van crèches en andere kinderopvangplaatsen (vastgelegd door de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap voor alle crèches en opvangstructuren die hiervan afhangen).  


Wat de gewestbevoegdheden betreft, wijzen we op volgende regelgeving:

De ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (Meer info? Klik hier)

 

Ter herinnering vermelden we eveneens de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel, die werd opgericht met de bijzondere wet van 19 juli 2012. Het doel van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel is de samenwerking tussen de drie gewesten in het hoofdstedelijke gebied actief te bevorderen. Verder is er het samenwerkingsakkoord dat op 26 november 2012 werd ondertekend door de gewestministers belast met ruimtelijke ordening. In dat akkoord wordt het Intergewestelijke Informatieforum voor Ruimtelijke Ordening opgericht. Het forum moet zorgen voor een samenwerking tussen de drie gewesten die bijdraagt tot de ontwikkeling van gemeenschappelijke strategische krachtlijnen en instrumenten voor het beleid van ruimtelijke ordening in brede zin (dus met inbegrip van mobiliteit en leefmilieu) in het hoofdstedelijk gebied.

Opmerking

Al deze regelgevingen zijn van toepassing bovenop de stedenbouwkundige regels.

Een stedenbouwkundige vergunning stelt niet vrij van de verplichting om de toelatingen en vergunningen aan te vragen die worden opgelegd door andere wettelijke of verordenende bepalingen (bv.: milieuvergunning, werfvergunning, wegenvergunning).

Document acties