U bent hier: Home / Nieuws / Start van een werkgroep over de aanwezigheid van koloniale symbolen in de openbare ruimte

Start van een werkgroep over de aanwezigheid van koloniale symbolen in de openbare ruimte

13-07-2020 - In het kader van het debat over de aanwezigheid van koloniale symbolen in de openbare ruimte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de staatssecretaris belast met Stedenbouw en Erfgoed beslist een werkgroep op te richten. Deze moet aandachtspunten aanreiken op basis waarvan de Regering haar houding in dit verband binnen haar bevoegdheden zal bepalen. Het is de bedoeling een gewestelijke visie te ontwikkelen op het grondgebied in zijn geheel.

 

Voor de vorming van deze werkgroep wordt een oproep tot kandidaten gelanceerd tot 28 september 2020.

De kandidaturen met een motivatiebrief en een overzicht van de competenties (bij voorkeur in de vorm van een cv) dienen voor 28.09.2020 ingediend te worden, hetzij via mail staff@urban.brussels, hetzij via de post, ter attentie van : Urban – Algemene Directie, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel.

Details:

Secretariaat

Het secretariaat van de werkgroep wordt verzorgd door Urban.

 

Samenstelling

De werkgroep wordt samengesteld uit toonaangevende figuren in de academische wereld en in de verenigingswereld. Urban selecteert de leden op basis van volgende criteria:

 • de duidelijk blijkende deskundigheid of ervaring op het vlak van erfgoed, koloniale geschiedenis en dekolonisatie of de kennis van de Congolese diaspora;
 • het representatieve karakter van de academische wereld of het verenigingsmilieu waarin de persoon in kwestie fungeert;
 • de evenwichtige samenstelling en een representatieve diversiteit (o.m. gender, leeftijd) van de groep. Er dient een evenwicht te zijn tussen de academische wereld en de verenigingswereld.

In de werkgroep zullen ook Urban, de KCML en de betreffende Brusselse gemeenten vertegenwoordigd zijn. Brussel Mobiliteit zal betrokken worden bij de denkoefening over de straatnamen.

De werkgroep zal, in zijn hoedanigheid als observator, ook een vertegenwoordiger tellen van het kabinet van de staatssecretaris, belast met Stedenbouw en Erfgoed, en een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister van Mobiliteit, eveneens met betrekking tot de denkoefening over de straatnamen.

Voor een vlot verloop van de debatten mag de werkgroep tussen 10 en 20 leden tellen. De andere belanghebbenden zullen bij het proces betrokken worden op een manier die de werkgroep zal bepalen.

De werkgroep kiest zelf een coördinator/coördinatrice of een coördinatorenduo.

 

Opdrachten

De werkgroep benadert zijn opdracht op grond van het erfgoed in al zijn dimensies. Hij besteedt bijzondere aandacht aan de verschillende waarden die het erfgoed overbrengt (bv. met betrekking tot het collectieve geheugen, op sociaal vlak, voor de geschiedenis en voor de esthetiek).

De werkgroep bezorgt een tussentijds verslag tegen eind 2020 en een eindverslag in 2021.  Hierin stelt hij concrete maatregelen voor en een actieplan voor de korte en de lange termijn.

De werkgroep dient een antwoord te bieden op onder meer volgende punten:

 • aandachtspunten voorstellen voor de houding van de Regering rond de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en de naamgeving van de wegen die verwijzen naar migratie- of kolonisatiesymbolen in de openbare ruimte;
 • aandachtspunten voorstellen voor de houding van de Regering rond de historische omkadering van het roerende erfgoed dat verwijst naar migratie- of kolonisatiesymbolen in de openbare ruimte;
 • aandachtspunten voorstellen voor de houding van de Regering rond de restitutie van menselijke resten uit de koloniale periode, een onderdeel van het roerend erfgoed van gewestelijk belang;
 • de opportuniteit onderzoeken van een gedenkteken voor de dekolonisatie.

De werkgroep zal zijn medewerking aanbieden aan de eventuele andere werkgroepen en institutionele reflectiekaders over dekolonisatie, racisme, geschiedenisoverdracht en verzoening. Zo kan de werkgroep zijn bespiegelingen inzake erfgoed en openbare ruimte delen met de federale werkgroep.

 

Planning

 • 13 juli 2020: Lancering van de oproep tot kandidaten
 • October 2020: Goedkeuring van de samenstelling van de werkgroep
 • Eind october 2020: Start van de werkgroep
 • Begin 2021: Tussentijds verslag van de werkgroep
 • Gedurende 2021: Eindverslag

Document acties

gearchiveerd onder: