U bent hier: Home / Nieuws / Besluit nr. 2020/038 tot verlenging van sommige termijnen van het BWRO en van de OBM

Besluit nr. 2020/038 tot verlenging van sommige termijnen van het BWRO en van de OBM

25-06-2020 - Wegens de dringende maatregelen die de federale staat genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 2 april 2020 het besluit nr. 2020/001 goedgekeurd betreffende de tijdelijke opschorting van de dwingende termijnen en de beroepen, evenals van alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, vastgelegd in alle Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan ingevoerd zijn.

De opschorting belette de bevoegde overheden weliswaar niet de lopende procedures te behandelen, maar deze behandeling was enkel mogelijk voor zover ze verenigbaar was met de regels die tijdens de lockdown uitgevaardigd werden.

Hieruit volgt dat de behandeling van talrijke aanvragen inzake stedenbouw een aanzienlijke achterstand opgelopen hebben.

Om te vermijden dat vele aanvragen na de opheffing van de termijnopschorting gesanctioneerd worden met een automatische aanhangigmaking of een stilzwijgende weigering, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 10 juni 2020 het besluit nr. 2020/038 tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen goedgekeurd. Dit besluit is op 16 juni 2020 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Concreet voorziet dit besluit de volgende vier maatregelen:

Ten eerste: de vervaltermijn binnen dewelke het college van burgemeester en schepenen of de gemachtigde ambtenaar hun beslissing dienen te betekenen, wordt verlengd met een termijn van maximum 6 maanden.

 

Deze verlenging is van toepassing op volgende aanvragen:

  • de lopende aanvragen, ingediend voor 15 juni 2020 en waarvan de behandelingstermijnen opgeschort werden door het besluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
  • de aanvragen ingediend tussen 16 juni 2020 en 31 december 2020.

 

Ten tweede: de termijn waarbinnen de overlegcommissie haar advies dient uit te brengen, wordt met 45 dagen verlengd.

Ten derde: om te garanderen dat bij de reorganisatie van de openbare onderzoeken en van de overlegcommissies de door de federale overheid opgelegde maatregelen van social distancing nageleefd worden, wordt hun werking aangepast. 

De aanpassingen luiden als volgt:

Tijdens de openbare onderzoeken dienen volgende handelingen op afspraak te gebeuren:

(1) de raadpleging van het administratieve dossier;

(2) de communicatie van technische verklaringen;

(3) de indiening van een mondeling bezwaar.

 

Wat de overlegcommissies betreft:

(1) enkel wie uitdrukkelijk gevraagd heeft om tijdens een openbaar onderzoek gehoord te worden, wordt tot de overlegcommissie toegelaten;

(2) het aantal personen dat de aanvrager begeleidt of vertegenwoordigt, wordt beperkt tot twee;

(3) in de veronderstelling van een petitie, een wijkcomité of een ander type vereniging wordt het aantal personen dat tot een overlegcommissie toegelaten wordt, beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging;

(4) mits het voorafgaande en uitdrukkelijke akkoord van de aanvrager en van de eventuele reclamanten mag de overlegcommissie als videoconferentie georganiseerd worden.

 

Deze modaliteiten zijn van toepassing tot 31 december 2020.

Ten vierd:, de termijn waarbinnen het Stedenbouwkundig College zijn advies over het beroep dient te betekenen, wordt verlengd met maximum 3 maanden, op voorwaarde dat verzoeker een hoorzitting aangevraagd heeft.

 

Deze verlenging is op volgende beroepen van toepassing:

  • op de beroepen ingediend voor 15 juni, waarvan de behandeling een hoorzitting vereist, die op 16 maart 2020 nog niet plaatsgevonden had;
  • de beroepen ingediend tussen 16 juni en 31 december 2020, voor zover verzoeker een hoorzitting aangevraagd heeft.

Document acties

gearchiveerd onder: