De 4 luiken

Diagnose

 • De diagnose uit de offerte moet worden aangevuld (thema's in aanmerking nemen die niet in de offerte aan bod kwamen) en verfijnd in functie, enerzijds, van wat de actoren van de zone inbrengen en, anderzijds, het strategisch belang ervan: omschrijving van de geplande en de lopende projecten, van de knooppunten die moeten worden gewijzigd, van het veranderingspotentieel, van de uitzonderlijke typologieën, van de openbare ruimten die voor verbetering vatbaar zijn, ...
 • De evaluatie en de analyse van de diagnose gebeuren in functie van de evolutie van de kennis van het gebied en van de contacten met de verschillende actoren: herformulering van de terreinkennis en van de uitdagingen die zich stellen, aandacht voor specifieke eigenschappen, logische samenhang en het gebrek daaraan, bijzondere dynamieken, ontbrekende instrumenten, ... In deze denkoefening worden de gewestelijke en grootstedelijke context opgenomen.
 • Om een methodologie voor de toepassing van het masterplan op lange termijn te ontwikkelen, worden voorstellen geformuleerd voor het up-to-date houden en bijstellen van de diagnose.

Een aftoetsing van met de aanbevolen acties, de visie en de methode van uitvoering om de samenhang binnen de zone en de haalbaarheid van elk voorstel te bevorderen, wordt voorzien.

Acties

De projecten die lopen of gepland zijn, en de acties die het masterplan voorstelt, worden voorgelegd, verduidelijkt, tegenover elkaar afgewogen en aangepast gedurende het hele proces. Deze acties leiden ook tot de bepaling van de prioritaire-interventiesites, aanbevelingen voor de verschillende stedelijke omgevingen, methodes van uitvoering en een planning.

Dit luik 'acties' laat toe:

 • Hulpmiddelen voor te stellen voor strategische sites of voor bepaalde types van stedelijke context: evoluties of nieuwe stadsvormen naargelang het aanpassings- of evolutiepotentieel van het bestaande stadsweefsel, dichtheidsprincipes, stads- en landschapsstructuur, enz.
 • Een actieprogramma op te stellen, samen met voorstellen voor de uitvoeringsprocedure, eerste financiële ramingen (per investeerderspost) en een kalender. De klemtoon ligt op de synergieën en de onderlinge samenhang tussen de projecten, opdat de dynamiek van de overheidsinvesteringen zoveel mogelijk privé-investeringen opwekt.

 

Hiervoor moet hetvolgende gebeuren:

 • In de diagnose wordt een lijst gemaakt van ontwerpen, interventiegebieden en strategische acties, gerangschikt volgens belang (nodig, wenselijk, ...), chronologie (korte, middellange en lange termijn) en haalbaarheid (makkelijk, complex, ...). Bij deze lijsten zitten kaarten van de zone;
 • Per project of actie die moeten worden uitgevoerd, verschaft het masterplan de nodige geactualiseerde technische info voor de uitwerking van een methodologie, een soort fiche: exacte ligging, doel van het project of van de actie, type en stand van zaken van de procedure, lijst en contacten van de betrokken actoren, programma, ...;
 • Bij elke actie/ontwerp met betrekking tot de analyse van het gebied (diagnose) en de coherentie in de ontwikkeling van de zone (visie) dient een 'communicatienota' volgende info te vermelden: verklaring/verantwoording van het belang van het ontwerp voor de ontwikkeling van de zone, doelstelling, verwachte impact, interactie met andere interventies, met andere functies, ...;
 • Het werk rond de ontwerpen/acties zal de basis vormen van een methodologische gids over concrete stedelijke situaties, aanbevelingen en interventiemethodes in de kanaalzone. Deze gids vormt een onderdeel van het eindverslag van het masterplan.

 

Visie

De acties en ontwerpen die in de kanaalzone zullen plaatsvinden, zijn niet noodzakelijk voor het hele gebied dezelfde: er is nood aan een structurerende stedenbouwkundige visie. Enkel zo wordt de samenhang tussen de verschillende ingrepen op het grondgebied gegarandeerd. Die visie is tegelijk de leidraad, de garantie en de stimulans voor sociale en territoriale cohesie in de kanaalzone.

 • Het masterplan moet de doelstellingen voor de sociale en voor de territoriale cohesie vast te leggen. Zij zullen resulteren in verschillende scenario's: een voluntaristische visie, een realistische of een consensuele visie, ... De uitwerking van het masterplan sluit nauw aan bij de keuzes die de actoren maken.
 • De visie moet vertaald worden naar de ontwerpen en acties op het terrein: de doelstellingen op het vlak van sociale en territoriale cohesie worden hierin verwerkt, aangepast en verantwoord.
 • Tegelijk moet de visie voldoende flexibel zijn door ruimte te laten voor opportuniteiten en door mogelijkheden te suggereren.
 • De visie moet plannen op korte, middellange en lange termijn zodat het masterplan een beeld en logica in zich heeft. Het fungeert als omkadering van de werkwijze, als hulpmiddel voor alle actoren die de heraanleg moeten sturen en de coherentie tussen de acties moeten bewaken.
 • De visie moet met alle stakeholders opgebouwd worden waarbij wordt gestreefd naar het optimale evenwicht tussen de verschillende belangen. Ze moet streven naar een consensus tussen de belanghebbenden zodat zij de visie naleven tijdens de implementatie van het masterplan op hun grondgebied.
 • Door de toekomstige evolutie van de stad te concretiseren en voor te stellen, activeert de visie daadkracht en wordt ze een communicatieinstrument. Ze verenigt de acties en sluit sterke partnerships voor de ontwikkeling van het grondgebied.

De opdrachtnemer stelt tijdens de opmaak van het masterplan methodes voor evaluatie en evolutie van de visie voor. Ze komen aan bod bij de ondersteuning voor de uitvoering van het masterplan (optionele delen).

Werkwijze

De werkwijze is in de eerste plaats gericht op de implementatie van het masterplan op het terrein en op het bepalen van de nodige middelen daartoe.

Moeten bestudeerd worden:

 • de actualisering van de diagnose, de organisatie van toezicht op het grondgebied,
 • de actualisering en de aanpassing van de visie, belangrijk voor de coherentie en communicatie van het masterplan,
 • het bepalen van de beheersinstrumenten voor een actie/ontwerp: integratie in de ruimte, in de visie, in het programma en in het uitvoeringsschema om de samenhang en de efficiëntie van de acties te optimaliseren,
 • de communicatie tussen de actoren: voorstel van instrumenten voor het debat op het terrein,
 • tips voor het uitwerken of het wijzigen van planningsinstrumenten die noodzakelijk zijn voor de implementatie van het masterplan,
 • het bepalen van de aanpak en de werkwijze die bij de optionele delen wordt toegepast.

Document acties