U bent hier: Home / Nieuwe gevallen van stedenbouwkundige vergunning van beperkte duur

Nieuwe gevallen van stedenbouwkundige vergunning van beperkte duur

Nieuw besluit van 9 oktober 2011 tot wijziging van het besluit van 29 januari 2004 betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur.

Goedkeuring van het besluit: 6 oktober 2011.

Publicatie in het Belgisch Staatsblad: 18 november 2011

Inwerkingtreding: 28 november 2011

Onmiddellijke toepassing: toepassing van de nieuwe norm op het ogenblik waarop de overheid een uitspraak doet (dus ook op de vergunningsaanvragen die werden ingediend voor 28/11/11)

De lijst met de handelingen en werken die aanleiding geven tot een stedenbouwkundige vergunning van beperkte duur - opgenomen in de bijlage bij dit besluit - wordt met 4 nieuwe gevallen uitgebreid.

Voor elke categorie van installaties, handelingen of werken wordt een maximumduur voorzien.

1. Tijdelijke modulaire constructies

  De wijziging in de regelgeving gebeurde in het kader van de oproep tot projecten door de regering op 5 mei 2011 om het hoofd te bieden aan de bevolkingstoename door het aantal opvangstructuren in de basisscholen te verhogen.

  De regering heeft het besluit van 12 december 2002 tot vaststelling van de lijst met handelingen en werken van openbaar nut waarvoor de stedenbouwkundige attesten en de stedenbouwkundige vergunningen afgegeven worden door de gemachtigde ambtenaar, gewijzigd door 'de schoolvoorzieningen' in de genoemde lijst op te nemen.

  Tegelijk werd het besluit met betrekking tot de vergunning voor beperkte duur gewijzigd, in het bijzonder wat betreft de bouw of de uitbreiding van de schoolvoorzieningen door de plaatsing van containers.

  Een nieuwe categorie met betrekking tot de 'tijdelijke modulaire constructies' wordt aldus voorzien. Ze beperkt zich niet louter tot de schoolvoorzieningen, maar beoogt ook andere gelijksoortige tijdelijke structuren.

  → "9. Tijdelijke 'modulaire' constructies: 15 tot 20 jaar naargelang van de afschrijvingsduur"

  2. Publiciteit op werfdekzeil en reclame op vinyl of aanverwanten

   Artikel 14 van Titel VI van de GSV regelt de reclame op een werfdekzeil en artikel 15 betreft reclame op vinyl of aanverwanten. De GSV beperkt niet de toegelaten duur voor de plaatsing van dekzeilen of vinyl met reclame. Daarom wordt voorgesteld om het beroep op dit type publiciteit te beperken tot de duur van de werf, met een maximum van een jaar.

   "10. Publiciteit op werfdekzeil en reclame op vinyl of aanverwanten: duur van de werf met een maximum van een jaar"

   3. Installaties voor sanitair en openbare netheid

    Deze rubriek werd toegevoegd omwille van de invoering van nieuw stadsmeubilair op het vlak van openbare netheid en om de installatie ervan mogelijk te maken voor een maximumduur van 15 jaar.

    "11. Installaties voor sanitair en openbare netheid: 15 jaar"

    4. Tijdelijke installatie horende bij een bestaande werf

     Deze nieuwe rubriek betreft de tijdelijke installatie (of handelingen en werken) die noodzakelijk is voor het voortzetten van de activiteiten die ingevolge een bestaande werf niet meer op een site uitgeoefend kunnen worden.

     Het betreft bijvoorbeeld een bank die tijdens de werken haar loketten op de werf verplaatst. De maximumduur wordt vastgelegd op 6 jaar.

     "12. Tijdelijke installatie (of handelingen en werken) die noodzakelijk is voor het voortzetten van de activiteiten die ingevolge een bestaande werf niet meer op een site uitgeoefend kunnen worden: duur van de werf met een maximum van 6 jaar"

     Document acties