U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Welke zijn de mogelijkheden tot beroep?

Welke zijn de mogelijkheden tot beroep?

Welke zijn de mogelijkheden tot beroep?

Naar aanleiding van de goedkeuring van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen, heeft het BWRO een ingrijpende hervorming ondergaan.

Bij deze gelegenheid werd de beroepsprocedure gewijzigd voor aanvraagdossiers voor stedenbouwkundige vergunningen/attesten of verkavelingsvergunningen die vanaf 1 september 2019 werden ingediend. Voor aanvraagdossiers die vóór 1 september 2019 ingediend werden, blijft de oude procedure van toepassing.

In de eerstkomende tijd zullen bijgevolg twee stelsels naast elkaar bestaan. Welk van beide stelsels toegepast wordt, hangt af van de datum waarop de vergunningsaanvraag in eerste instantie werd ingediend, i.e. de datum waarop de aanvraag werd ingediend bij ofwel het college van burgemeester en schepenen ofwel de gemachtigde ambtenaar wanneer deze de bevoegde overheid is voor het afgeven van de vergunning.

 1. 1. Oude procedure: van toepassing op aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen/attesten ingediend vóór 1 september 2019

 2.  
  1. 1.1. Administratief beroep ingediend door de aanvrager/houder van de vergunning
 3.  

(Art. 169 tot 174 en 180 tot 182 van het BWRO)

 • Bij onenigheid over de beslissing kan de aanvrager een administratief beroep instellen bij de Regering.

Dit dient te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na ontvangst van de gemeentelijke beslissing in eerste aanleg of van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar of, bij het ontbreken hiervan, binnen 30 dagen na het verstrijken van de voorziene termijn. Het beroep wordt gericht aan de Regering, meer bepaald aan het Milieucollege.

Dit college van onafhankelijke deskundigen brengt over het dossier een advies uit binnen 60 dagen na het versturen van het beroep.

Deze termijn kan in het geval van speciale regelen van openbaarmaking en/of van adviezen van instanties worden verlengd (+ 30/60 dagen), en vermeerderd met 15 dagen als de partijen worden gehoord.

 • Belangrijke opmerking: als de verzoeker gehoord wil worden, moet hij dat in zijn beroep vermelden. Hij kan daar later niet meer om verzoeken.

De Regering deelt vervolgens haar gemotiveerde beslissing mee binnen 30 dagen na de verzending van het advies van het Stedenbouwkundig College (of, als er geen advies werd uitgebracht, binnen dertig dagen na het verstrijken van de adviestermijn).

 • En als de Regering haar beslissing niet tijdig bekendmaakt?

In dat geval kan haar een aanmaning gestuurd worden. Deze aanmaning dient via aangetekend schrijven naar de Regering te worden gestuurd. Opgelet, zowel verzoeker als de gemeente of de gemachtigde ambtenaar kunnen haar een aanmaning sturen. De gemeente of gemachtigde ambtenaar moeten dan bovendien een afschrift van deze aanmaning naar de verzoeker sturen, zo niet blijft deze zonder gevolg.

 • En als de Regering niet antwoordt binnen 30 dagen na deze aanmaning?
  • Het advies van het Stedenbouwkundig College geldt dan als beslissing

     Of

 • bij het ontbreken van dit advies wordt de aangevochten beslissing bevestigd

      Of

 • bij het ontbreken van deze beslissing wordt de vergunning geacht geweigerd te zijn.

 

 • De Regering kent de gevraagde vergunning toe - al dan niet onder voorwaarden - of weigert ze, op basis van een volledig nieuw onderzoek van de aanvraag.

Zij kan ook eventuele afwijkingen van een BBP, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige verordening toekennen. Er kan haar ook een gewijzigde aanvraag worden voorgelegd binnen de in art. 173/1 van het BWRO bepaalde grenzen.

 

 1. 1.2. Administratief beroep ingediend door de gemeente

Als de gemachtigde ambtenaar de vergunning heeft afgegeven aan de aanvrager/houder van de vergunning, kan het college van burgemeester en schepenen in bepaalde omstandigheden in naam van de gemeente een beroep indienen bij de Regering. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen gevallen waarbij de vergunning door de gemachtigde ambtenaar werd afgegeven na rechtstreekse aanhangigmaking (met een vereist rapport) en de andere gevallen die hier worden uiteengezet.

 • In het geval van aanhangigmaking bij de gemachtigde ambtenaar kan het college van burgemeester en schepenen slechts een beroep indienen bij de Regering op voorwaarde dat de gemachtigde ambtenaar de vergunning heeft afgegeven en daarbij, zonder gemotiveerd voorstel van het college van burgemeester en schepenen, een afwijking heeft toegekend van de voorschriften van een bijzonder bestemmingsplan of van een verkavelingsvergunning.
 • In de andere gevallen kan het college van burgemeester en schepenen een beroep indienen bij de Regering voor elk geval waarin de gemachtigde ambtenaar de vergunning heeft afgegeven.

Het college van burgemeester en schepenen brengt tegelijk de vergunningsaanvrager op de hoogte van het feit dat er beroep wordt aangetekend. Als de gemeente niet gevraagd heeft om gehoord te worden, kan de vergunningsaanvrager een dergelijk verzoek indienen. Dit dient te gebeuren binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving betreffende de indiening van het beroep.

Zowel het beroep als de termijn voor het indienen ervan zijn opschortend, zodat de vergunninghouder dit niet kan uitvoeren en de beslissing van de Regering moet afwachten.

Voor het overige is de procedure identiek aan de in punt 1.1. beoogde procedure. De vergunninghouder kan dus een aanmaning sturen als de Regering niet binnen de toegestane termijn beslist.

 

Het beroep bij de Regering tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, of tegen de beslissing van de gemachtigde ambtenaar of bij het ontbreken van diens beslissing, dient bij ter post aangetekende zending te worden verstuurd binnen 30 dagen na ontvangst van de betekening van de beslissing of na de datum waarop deze had moeten worden betekend, naar het volgende adres:

Stedenbouwkundig College

Urban.brussels

(Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed)

Kunstberg 10-13

1000 Brussel

 

 Als beroepsindiener gehoord wenst te worden, moet dit vermeld worden in de brief waarin beroep wordt aangetekend.

Om de wetgeving met betrekking tot het Stedenbouwkundig College te raadplegen, en in het bijzonder de artikelen 169 tot 174 en 180 tot 182 van de ordonnantie van 14 mei 2009 (BWRO), verwijzen we naar de link "Spelregels" -> "Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)", met gebruik van de gecoördineerde versie die van toepassing was vóór 1 september 2019.

 

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij het secretariaat van het Stedenbouwkundig College:

Tel.: 02/432 83 38

 

 1. 2. Nieuwe procedure: van toepassing op aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen/attesten ingediend na 1 september 2019

 2.  
  1. 2.1. Administratief beroep ingediend door de aanvrager/houder van de vergunning

(Art. 188/1 tot 188/6 van het BWRO)

Als de aanvrager het niet eens is met de beslissing die het college van burgemeester en schepenen of de gemachtigde ambtenaar in eerste instantie genomen heeft, of bij ontstentenis van een beslissing van de gemachtigde ambtenaar, kan hij een administratief beroep bij de Brusselse Regering indienen (art. 188/1 van het BWRO).

Het beroep mag worden ingediend hetzij per post hetzij langs elektronische weg.

Wordt het beroep ingediend per post, dan dient dit te gebeuren via aangetekende zending binnen 30 dagen:

 • na ontvangst van de beslissing die het college van burgemeester en schepenen in eerste instantie heeft genomen
 • of na ontvangst van de beslissing die de gemachtigde ambtenaar in eerste instantie heeft genomen in het kader van zijn gewestelijke bevoegdheid of naar aanleiding van de automatische aanhangigmaking omdat het college van burgemeester en schepenen zijn beslissing niet tijdig heeft genomen
 • of, bij ontstentenis van een beslissing van de gemachtigde ambtenaar, na het verstrijken van de termijn die was toegekend om de vergunning af te geven.

Het beroep wordt gericht aan de Regering, die er een afschrift van doorstuurt naar het Stedenbouwkundig College en naar de overheid waarvan de uitdrukkelijke of impliciete beslissing wordt betwist.

Als de verzoeker gehoord wil worden (hoorzitting), moet hij dat in zijn beroep vermelden. Hij kan daar later niet meer om verzoeken.

Het Stedenbouwkundig College, dat samengesteld is uit onafhankelijke deskundigen, brengt over het dossier een advies uit binnen 75 dagen na het versturen van het beroep.

Deze termijn kan in het geval van speciale regelen van openbaarmaking en/of van adviezen van instanties worden verlengd (art. 188/2 van het BWRO).

De Regering deelt haar beslissing mee binnen 60 dagen na de verzending van het advies van het Stedenbouwkundig College of, als er geen advies werd uitgebracht, binnen 60 dagen na het verstrijken van de adviestermijn. (art. 188/3 van het BWRO).

 • En als de Regering haar beslissing niet tijdig bekendmaakt?

In dat geval kan haar een aanmaning gestuurd worden. Deze aanmaning dient via aangetekend schrijven naar de Regering te worden gestuurd. Opgelet, zowel verzoeker als de gemeente of de gemachtigde ambtenaar kunnen haar een aanmaning sturen. De gemeente of gemachtigde ambtenaar moeten dan bovendien een afschrift van deze aanmaning naar de verzoeker sturen, zo niet blijft deze zonder gevolg.

 • En als de Regering niet antwoordt binnen 30 dagen na deze aanmaning?
  • Het advies van het Stedenbouwkundig College geldt dan als beslissing

     Of

 • bij het ontbreken van dit advies wordt de aangevochten beslissing bevestigd.

 

 • De Regering kent de gevraagde vergunning toe - al dan niet onder voorwaarden - of weigert ze, op basis van een volledig nieuw onderzoek van de aanvraag.

Zij kan ook eventuele afwijkingen van een BBP, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige verordening toekennen.

De verzoeker kan het initiatief nemen om in beroep een gewijzigde aanvraag in te dienen. Gedurende bepaalde periodes is dit evenwel niet toegestaan om het goede verloop van het onderzoek niet in het gedrang te brengen. In het kader van deze gewijzigde aanvraag wordt voor de beroepen een mechanisme van opschorting van de termijnen, ontvangstbewijs en ongeldigheid ingevoerd dat vergelijkbaar is met dat waarin artikel 126/1 in eerste instantie voorzag (voorafgaande kennisgeving, ontvangstbewijs, opschorting van de termijn, ongeldigheid, enz.), met dit verschil dat als de wijzigingen niet bijkomstig zijn, de aanvraag gewijzigd moet worden binnen de in artikel 188/4 van het BWRO vermelde termijnen.

 1. 2.2. Administratief beroep ingediend door de gemeente

Als de gemachtigde ambtenaar de vergunning heeft afgegeven aan de aanvrager/houder van de vergunning, kan het college van burgemeester en schepenen in naam van de gemeente een beroep indienen bij de Regering, behalve wanneer zij de overheid is die oorspronkelijk bevoegd was voor het afgeven van de vergunning.

Zo zal de gemeente in geval van aanhangigmaking bij de gemachtigde ambtenaar, de vergunning niet meer kunnen betwisten bij de Regering, maar enkel nog bij de Raad van State (zie verder).

Dit beroep moeten worden ingediend binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen stuurt tegelijk een aangetekende brief naar de vergunningsaanvrager/-houder om hem op de hoogte te brengen van het beroep.

Als de gemeente niet gevraagd heeft om gehoord te worden, kan de vergunningsaanvrager een dergelijk verzoek indienen. Dit dient te gebeuren binnen 5 dagen na ontvangst van de kennisgeving betreffende de indiening van het beroep.

Zowel het beroep als de termijn voor het indienen ervan zijn opschortend, zodat de vergunninghouder dit niet kan uitvoeren en de beslissing van de Regering moet afwachten.

Voor het overige is de procedure identiek aan de in punt 1.2. beoogde procedure. De vergunninghouder kan dus een aanmaning sturen als de Regering niet binnen de toegestane termijn beslist.

 

De beroepen bij de Regering moeten worden ingediend

 • hetzij elektronisch via e-mail naar: beroep-recours@gov.brussels;
 • hetzij via aangetekend schrijven naar het volgende adres:

De heer Pascal SMET, staatssecretaris voor Stedenbouw en Monumenten en Landschappen

Zenith Building

Koning Albert II-laan 37 - 12de verdieping

1030 Brussel

 

 1. 3. Beroep bij de Raad van State

De Raad van State is het hoogste bestuurlijke rechtscollege van de staat. Een van zijn functies is de behandeling van beroepen tegen bestuurshandelingen. Hij is bevoegd voor de schorsing van de uitvoering en/of de vernietiging van onregelmatige bestuurshandelingen, d.w.z. die strijdig zijn met de rechtsregels.

Het is niet zijn rol om na eventuele vernietiging een beslissing tot toekenning of weigering van een vergunning te herzien. Als de Raad van State beslist de beoogde akte – met name de toekenning of weigering van een vergunning – te vernietigen, zullen de bevoegde overheden de aanvraag eventueel opnieuw moeten onderzoeken, ditmaal rekening houdend met de vernietigingsgronden. Wie kan bij de Raad van State een beroep indienen?

 • Derden;
 • Aanvragers/houders van een vergunning die alle administratieve middelen tot beroep hebben uitgeput;
 • De gemeente.

Termijn voor de indiening van een beroep?

 • De aanvrager van een attest of vergunning of de gemeente dient het verzoek binnen 60 dagen na de kennisgeving van de beslissing van de Regering aan de Raad van State te richten. Bij ontstentenis van een beslissing van de Regering dient het verzoek binnen 60 dagen na de termijn van 30 dagen na de aanmaning te worden ingesteld tegen:
  • Hetzij het advies van het Stedenbouwkundig College dat als beslissing geldt,
  • Hetzij, bij het ontbreken van een advies:
  • tegen de beslissing van de gemeente of tegen de beslissing van de gemachtigde ambtenaar;

 Of

 • tegen de stilzwijgende weigering van de gemachtigde ambtenaar bij het ontbreken van diens beslissing naar aanleiding van de aanhangigmaking.
 • Voor derden dient het verzoek bij de Raad van State binnen 60 dagen na de kennisname van de beslissing tot toekenning van de vergunning te worden ingesteld.

Raadpleeg de website van de Raad van State (www.raadvst-consetat.be) voor meer informatie.

De beroepsprocedure wordt met name nader bepaald in de artikelen 14, 14bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, en in de procedureregeling.

 

Document acties