Werken vrijgesteld van advies

De aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning vereisen tijdens hun behandeling vaak het advies van enkele welbepaalde overheden (bv. van de gemachtigde ambtenaar voor gemeentelijke dossiers, van de gemeente voor gewestelijke dossiers die door de gemachtigde ambtenaar worden behandeld, van de KCML voor aanvragen tot unieke vergunningen met betrekking tot beschermd erfgoed, van de overlegcommissie, ...).

Niettemin is het zo dat, in een aantal gevallen, zelfs als een vergunning vereist is, de procedure kan worden verlicht door de vrijstelling van het advies dat door het BWRO wordt vereist. Het besluit van 13 november 2008 'van geringe omvang' somt al de gevallen op waarvoor een vrijstelling geldt.

Opgelet, net als voor de vrijstellingen van vergunning zijn deze vrijstellingen van advies enkel mogelijk als het ontwerp niet afwijkt van de geldende stedenbouwkundige regelgeving (BBP, GSV, GemSV, ...).

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • verbouwings- en inrichtingswerken binnen waarvoor geen uitbreiding van de vloeroppervlakte met meer dan 200 m² nodig is en voor zover ze niet het advies van de overlegcommissie en evenmin speciale regelen van openbaarmaking vereisen;
  • de bestemmings- of gebruikswijziging van een goed of van een deel van een goed, voor zover de betreffende vloeroppervlakte minder dan 200 m² bedraagt en voor zover de wijziging niet het advies van de overlegcommissie en evenmin speciale regelen van openbaarmaking vereist;
  • verbouwingswerken,  inrichtingswerken of wijzigingswerken buiten waarvoor geen uitbreiding van de vloeroppervlakte met meer dan 200 m² nodig is en voor zover ze niet het advies van de overlegcommissie en evenmin speciale regelen van openbaarmaking vereisen;
  • de bouw van een scheidingsmuur tussen twee eigendommen;
  • de plaatsing van een niet-ingegraven waterton voor niet-commercieel gebruik;
  • tuinaanlegwerken;
  • het vellen van hoogstammige bomen.

 

De lijst van de werken die van vergunning zijn vrijgesteld of die een eenvoudigere procedure genieten, vastgelegd in een regeringsbesluit van 13 november 2008, het zogenaamde besluit van geringe omvang.

Opmerking

In bepaalde gevallen en mits de naleving van voorwaarden kan het advies van de overlegcommissie in de plaats komen van dat van de gemachtigde ambtenaar. In dat geval wordt de procedure verlicht, want de vergunningsaanvraag komt niet meer tot bij de gemachtigde ambtenaar van het Gewest.

Document acties