Handelingen en werken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning

Bepaalde handelingen en werken, die exhaustief worden opgenoemd in het besluit 'van geringe omvang' van 13 november 2008, worden vrijgesteld van een verplichte stedenbouwkundige vergunning, op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met de van kracht zijnde stedenbouwkundige regelgeving (zoals BBP, GSV, GemSV, ...).

Ziehier bij wijze van voorbeeld handelingen en werken die in dit besluit worden opgenomen en die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning:

 • De verbouwing of de inrichting van het interieur
  Opgelet: als deze werken een stabiliteitsprobleem met zich brengen, het aantal woningen wijzigen of een gebruiks- of bestemmingswijziging met zich brengen, is een stedenbouwkundige vergunning nodig.
 • Sommige bestemmings- of gebruikswijzigingen worden onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van vergunning.
  Zo is er geen vergunning vereist voor de bestemmingswijziging van een of meerdere vertrekken van de woning zoals ze in de vergunning voorkomt: 'salon' mag 'eetkamer' worden en omgekeerd. De vertrekken dienen echter hun woonbestemming te behouden en het aantal woningen of de indeling in woningen mag niet wijzigen.
  Op dezelfde wijze kan een arts, advocaat of om het even welke zelfstandige zijn kantoor in zijn woning onderbrengen zonder voorafgaande vergunning, voor zover de oppervlakte beperkt blijft (maximum 75 m²) en behoort bij de hoofdverblijfplaats.
 • De afbraak zonder heropbouw van bijgebouwen van minder dan 100 m², voor zover:
   • de afbraak geen oplossing vormt voor een stabiliteitsprobleem van de constructie die behouden blijft;
   • de niet-beschutte muren bepleisterd worden;
   • de afgebroken constructies worden vervangen door gebieden van koeren en tuinen;
   • deze vanaf de openbare ruimte niet zichtbaar zijn.
 • De aanleg van terrassen, paden, omheiningen en zwembaden voor zover:
    • ze zich bevinden in gebied van koeren en tuinen;
  • ze de drempelwaarden van het besluit respecteren (oppervlakte, maximumhoogte, ...).
 • Het vellen van dode bomen
 • Buitenwerken zoals:
  • de plaatsing van zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte;
  • de kleurwijziging op gevels die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte en die niet gelegen zijn in de vrijwaringszone van een beschermd goed.
  • de plaatsing van schotelantennes voor televisieontvangst in privégebruik, voor zover
  • ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte:
      • hetzij op het dak als hun kleur identiek is aan die van de dakbekleding of als ze doorschijnend zijn;
      • hetzij op de gevel als hun kleur identiek is aan die van de gevel of als ze doorschijnend zijn;
      • ze een oppervlakte hebben van maximum;
  • de vervanging van het raamwerk, voor zover
    • de oorspronkelijk vormen, met inbegrip van de krommingen, de zichtbare indelingen en de opendraaiende en vaste delen behouden blijven;
    • dit de architecturale aanblik van het gebouw niet wijzigt;
    • de betreffende gevel niet binnen het vrijwaringszone van een beschermd goed gelegen is;
   • de verwijdering van telecommunicatieantennes.

 

De lijst van de werken die van vergunning zijn vrijgesteld of die een eenvoudigere procedure genieten, vastgelegd in een regeringsbesluit op 13 november 2008, het zogenaamde besluit van geringe omvang.

Document acties