Handelingen en werken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning

Bepaalde handelingen en werken, die uitgebreid worden opgesomd in het besluit van 13 november 2008 - het zogenaamde “Vrijstellingenbesluit”, worden vrijgesteld van een verplichte stedenbouwkundige vergunning, op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met de van kracht zijnde stedenbouwkundige regelgeving (zoals BBP, GSV, GemSV ...). 

Ziehier bij wijze van voorbeeld handelingen en werken die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning:

 • De verbouwing of de inrichting van de binnenruimten behalve wanneer die werken ook het volgende omvatten:
 • stabiliteitswerken;
 • een wijziging van het aantal wooneenheden of de verdeling van de wooneenheden in een woongebouw, of het aantal kamers in een hotelinrichting;
 • een bestemmingswijziging van de ruimten; 
 • een gebruikswijziging van de ruimten, onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning door de regering;   
 • Sommige bestemmingswijzigingen worden onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van vergunning:
 • De bestemmingswijziging van een of meerdere vertrekken van de woning zoals ze in de vergunning voorkomt (bijvoorbeeld: de ruimte die als “salon” werd opgegeven, mag “eetkamer” worden en omgekeerd), op voorwaarde dat die vertrekken hun woonbestemming behouden en het aantal wooneenheden of de indeling in woningen niet wijzigt.
 • Wie een vrij beroep uitoefent of een bedrijf uitbaat in intellectuele dienstverlening, de levering van materiële diensten en/of immateriële goederen, en die activiteit alleen uitoefent, kan zijn kantoor in zijn woning onderbrengen zonder vooraf een vergunning aan te vragen, voor zover de oppervlakte die bestemd is voor de beroepsactiviteit beperkt blijft (maximaal 75 m²vloeroppervlakte; die drempelwaarde kan worden verhoogd tot 200 m² op voorwaarde dat de oppervlakte die door de activiteit wordt ingenomen niet meer bedraagt dan 45 % van de totale oppervlakte van de woning) en behoort tot de hoofdverblijfplaats. 
 • De afbraak, zonder heropbouw, van bijgebouwen met een vloeroppervlakte van minder dan 100 m², voor zover:
  • de afbraak geen stabiliteitswerken van de bouwwerken die behouden blijven, inhoudt;
  • de niet-beschutte muren worden afgewerkt;
  • de afgebroken bouwwerken worden vervangen door gebieden voor koeren en tuinen;
  • die vanaf de openbare ruimte niet zichtbaar zijn.
 • De aanleg van terrassen, paden, omheiningen en zwembaden, voor zover: 
  • ze zich bevinden in gebied voor koeren en tuinen;
  • ze de drempelwaarden van het besluit respecteren (oppervlakte, maximumhoogte ...).
 • Het vellen van dode bomen of bomen die in een slechte gezondheid verkeren (buiten de groengebieden met hoogbiologische waarde, groengebieden en Natura 2000-gebied). 
 • Buitenwerken zoals:
  • de plaatsing van zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte; 
  • de kleurwijziging van een gevel of de realisatie van een muurfresco op een gevel, voor zover het niet gaat om de voorgevel en deze niet gelegen is op minder dan 20 meter van een gevrijwaard goed; 
  • de plaatsing van schotelantennes of gelijkaardige antennes voor televisieontvangst voor privégebruik, voor zover ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte en zich niet op minder dan 10 meter van een beschermd goed bevinden: 
   • hetzij op het dak als hun kleur identiek is aan die van de dakbekleding of als ze doorschijnend zijn;
   • hetzij op de gevel als hun kleur identiek is aan die van de gevelbekleding of als ze doorschijnend zijn;
   • ze een oppervlakte hebben van maximaal 40 dm²;
 • de vervanging van het raamwerk voor zover: 
  • de oorspronkelijk vormen, met inbegrip van de boogvormen, de zichtbare indelingen en de opendraaiende en vaste delen behouden blijven;
  • de bouwkundige aanblik van het gebouw niet wordt gewijzigd;
 • de verwijdering van telecommunicatieantennes.

Document acties