U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Aanhangigmaking van de gemachtigde ambtenaar

Aanhangigmaking van de gemachtigde ambtenaar

Wanneer zal een dossier automatisch aanhangig worden gemaakt bij de gemachtigde ambtenaar?

Wanneer het college van burgemeester en schepenen zich niet binnen de in het BWRO bepaalde termijn uitspreekt over de vergunningsaanvraag, wordt het dossier automatisch bij de gemachtigde ambtenaar aanhangig gemaakt en wordt hij belast met een uitspraak over de aanvraag in de plaats van het college (artikel 156/1 van het BWRO).

Opmerking: de aanhangigmaking bij de GA is geen beroep. Het is een mechanisme dat eventueel een oplossing kan bieden als de gemeente niet in actie komt. 

Binnen welke termijn moet de gemachtigde ambtenaar een uitspraak doen?

De gemachtigde ambtenaar moet een uitspraak doen binnen de 45 dagen na de datum van de aanhangigmaking (art. 178/2, § 1 van het BWRO). Die termijn kan worden verlengd (art. 178/2, § 2 van het BWRO):

  • met 30 dagen als het dossier moet worden voorgelegd aan het advies van overheidsdiensten of instanties en/of moet worden onderworpen aan de speciale regelen van openbaarmaking;
  • Als het onderzoek van de speciale regelen van openbaarmaking vermeld in het vorige punt, gedeeltelijk in een schoolvakantie valt, wordt de termijn (die reeds met 30 dagen was verlengd, zie vorig punt) nog verlengd:
    • met 10 dagen als het om de paas- of kerstvakantie gaat;
    • met 45 dagen als het om de zomervakantie gaat.
       

Wat gebeurt er als de termijn wordt overschreden?

De ontstentenis van beslissing van de gemachtigde ambtenaar binnen de hem door het BWRO toebedeelde termijn stemt overeen met een automatische weigering van de vergunning (artikel 178/2, § 1, 2e lid, van het BWRO).

Er kan een beroep worden ingesteld tegen die stilzwijgende weigering bij de Brusselse regering.

Document acties