Gemengd project

Wat is een gemengd project?

Een gemengd project is een project dat op het moment van zijn indiening zowel een stedenbouwkundige vergunning vereist als een milieuvergunning voor (minstens) een inrichting van klasse 1A of 1B.

Het BWRO (art. 176/1) en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (art. 12) vereisen dat de stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen voor gemengde projecten gelijktijdig worden ingediend en onderzocht.

Bijgevolg zijn er, indien de procedures gelijktijdig verlopen:

  • 2 aparte vergunningsaanvragen

en

  • 2 afgegeven vergunningen.


Voorbeeld: het optrekken van een gebouw met uitgebreide airconditioningsystemen of met een overdekte parking voor 25 tot 200 plaatsen.

Waar dien je je aanvraag in?

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en de aanvraag tot milieuvergunning moeten, indien ze in de vorm van een papieren dossier worden ingediend, beide gelijktijdig worden ingediend bij de gemachtigde ambtenaar, die het aanvraagdossier voor de milieuvergunning zal bezorgen aan Leefmilieu Brussel (art. 176/1, 1e lid, 1° van het BWRO en art. 12, 1e lid, 1° van de OMV).

Indien de aanvragen online worden ingediend, moeten de volgende documenten worden ingediend:

Specifieke kenmerken van de procedure

De bevoegde autoriteiten onderzoeken de aanvragen gelijktijdig.

Elke autoriteit onderzoekt de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of de aanvraag tot milieuvergunning volgens haar eigen wetgeving, met name het BWRO of de OMV.

Enkele stappen in de onderzoeksprocedure zijn evenwel identiek in beide aanvragen, en gebeuren samen, met name:

  • de organisatie van de speciale regelen van openbaarmaking, zodra die vereiste op minstens een van beide aanvragen van toepassing is;
  • wanneer het advies van een bestuur of van een instantie vereist is voor de twee aanvragen, dient het advies voor beide aanvragen gemeenschappelijk te zijn;
  • wanneer een effectenstudie of een effectenverslag vereist is, is het identiek voor beide aanvragen.


Op het einde van de procedure wordt de eerste van de twee af te geven vergunningen opgeschort totdat de tweede "definitief" is verkregen (d.w.z. zolang ze kan worden gewijzigd in het kader van een administratief beroep). De werken mogen pas na de afgifte van beide vergunningen worden uitgevoerd.

De aanvragen tot verlenging van de uitvoeringstermijn van de stedenbouwkundige vergunning of van de milieuvergunning moeten bij de gemachtigde ambtenaar worden ingediend (art. 176/1, 1e lid, 10° van het BWRO). De verlenging van de termijn voor het verval van de stedenbouwkundige vergunning heeft automatisch de verlenging van de uitvoeringstermijn van de milieuvergunning tot gevolg (art. 59, § 5, van de OMV).

Opmerking

Het dossier van de aanvraag tot stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning is onvolledig als de bijhorende aanvraag tot stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning, vereist door de OMV, niet ingediend werd.  Let op, de afgiftetermijn van de stedenbouwkundige vergunning of van het stedenbouwkundige attest begint pas te lopen op de datum van de betekening van het laatste ontvangstbewijs van volledig dossier of van de datum waarop het ontvangstbewijs krachtens het BWRO of de OMV betekend moest worden. 

In het Waalse Gewest geldt een stelsel van unieke beslissing van de bevoegde overheid over een gemengd ontwerp, dat de milieuvergunning enerzijds en de stedenbouwkundige vergunning anderzijds vervangt. Deze toelating heet 'unieke vergunning'. Niet te verwarren met de unieke vergunning in Brussel die naar de vergunningen voor beschermd erfgoed (stedenbouw en erfgoed) verwijst.

08-06-2011 12:15

Document acties