U bent hier: Home / Studies en publicaties / Publicaties / Pubicaties van het Stedenbouw

Pubicaties van het Stedenbouw

Praktische gids - stedenbouwkundige vergunning - editie 2020 2021
Brussel, Stad van diversiteit
Ontwerpgids voor toegankelijke gebouwen
Deze “Ontwerpgids voor toegankelijke gebouwen” is het resultaat van een denkproces van de 19 verenigingen die lid zijn van het CAWaB - Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles.
Handboek van de Brusselse openbare ruimten
Marie Demanet en Jean-Pierre Majot - 1995, 163 p. - 20 euros
Gedeelde ruimten, betwiste ruimten
Brussel, een hoofdstad en haar inwoners - Christian Dessouroux - Vrije Universiteit Brussel (CIRHIBRU)
Vade-mecum voor het opstellen van een effectenverslag
De info-folders van Stedenbouw: binnenterreinen van huizenblokken groene stadslongen
De binnenterreinen van huizenblokken zijn de ruimten achter de gebouwen. Het Brussels Gewest staat bekend voor het groene karakter ervan. Zij dragen bij tot de kwaliteit van onze leefomgeving (rust, groen, luchtzuiverend karakter…) én de bodem is er waterdoorlatend. De binnenterreinen moeten absoluut gevrijwaard blijven. Mits de toepassing van bepaalde regels zijn er niettemin aanpassingen en constructies mogelijk…
Vademecum voor de opmaak van een effectenrapport bij de wijziging/aanieg van vervoersinfrastructuren
De info-folders van Stedenbouw: een handelszaak in een woongebouw onderbrengen
Een buurtwinkel zorgt voor een gezellige drukte in een wijk. Hij draagt bij tot een leesbare stadsstructuur en tot een stabiele woonfunctie. De handelszaken dienen echter wel met die woonfunctie verenigbaar te zijn. Een winkel op de benedenverdieping van een woongebouw of de uitbreiding van een bestaande winkel zijn daarom enkel mogelijk mits enkele regels worden nageleefd…
De info-folders van Stedenbouw: een woongebouw opsplitsen
In het Brusselse Gewest worden woningen vrij vaak opgesplitst. De evolutie van de gezinsstructuur en van de vastgoedprijzen laat haast geen andere keus. In het verleden hebben zulke opsplitsingen echter al te vaak tot kleine woningen zonder comfort geleid. Het Gewest heeft daarom regels uitgevaardigd en onderwerpt de opsplitsing van een woning aan een stedenbouwkundige vergunning.
De info-folders van Stedenbouw: gevelopeningen en raamwerk
Gevelopeningen, bronnen van licht en lucht, dragen samen met het raamwerk bij tot de geluids- en warmte-isolatie van het bouwwerk. Bovendien brengen ze structuur in de architecturale compositie van de gevel en vormen ze de schakel tussen het interieur en de buitenwereld, tussen het leven binnen en op de straat. De inrichting van gevelopeningen en raamwerk is daarom aan verschillende regels onderworpen.
De info-folders van Stedenbouw: hoogstammige bomen planten snooien vellen
Bomen en aanplantingen zijn overal aanwezig: in de stad en op het platteland, zowel in tuinen als langs wegen. Ze verfraaien de buurt, dragen bij tot de omgevingskwaliteit en spelen een niet te verwaarlozen ecologische rol. Het groene karakter van de leefomgeving dient vanzelfsprekend te worden beschermd. De wetgever heeft daartoe een aantal regels vastgelegd die het beheer bepalen van de bomen, vooral van hoogstammige bomen.
De info-folders van Stedenbouw: inspringstroken geen parkeerruimte
Sinds 1 januari 2000 verbiedt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) de omvorming van inspringstroken tot parkeerruimte. U mag er enkel een siertuin aanleggen.
De info-folders van Stedenbouw: omheiningen
Elke eigenaar kan zijn eigendom omheinen. Hij kan dit doen voor de veiligheid, om zijn terrein te structureren of om esthetische redenen. Het juridische statuut van de omheining en de plaatselijke gebruiken en reglementeringen leggen hem echter bepaalde verplichtingen op.
De info-folders van Stedenbouw: plannen en verordeningen in het Brussels Gewest
GBP, GSV, BBP, GemSV… wat schuilt er achter deze technische termen? Wat is het nut ervan? Hoe kan ik snel te weten komen welke werken toegelaten zijn in het gebouw dat ik wil kopen?
De info-folders van Stedenbouw: schotelantennes
De technologische evolutie biedt ons nieuwe communicatiemiddelen. De schotelantennes voor de privéontvangst van televisieprogramma’s zijn hiervan een mooi voorbeeld. Zij creëren echter nieuwe uitdagingen: zij komen tegemoet aan het recht op informatie, maar vormen tegelijk een belasting voor de leefomgeving. Stedenbouwkundige regels zijn dus nodig om te voorkomen dat onze straten verworden tot een woud van antennes.
De info-folders van Stedenbouw: stedenbouwkundige inlichtingen
De aankoop van vastgoed is voor een gezin een belangrijke beslissing. Verschillende stappen dienen te worden gezet waarbij de ‘stedenbouwkundige’ aspecten niet mogen worden vergeten: zij bepalen de uitvoering van uw huidige of toekomstige plannen. Het Brusselse Gewest heeft daarom verschillende informatiekanalen voor de burgers uitgewerkt.
De info-folders van Stedenbouw: uithangborden en reclame verwijzend naar het uithangbord
Bedrijfsleiders, handelaars, industriëlen, zelfstandigen en anderen mogen hun activiteiten kenbaar maken door middel van een uithangbord. Is een vergunning vereist? Gelden er voorschriften voor de afmetingen, het aanzicht of de plaats? Moet ik een beroep doen op een architect?…
De info-folders van Stedenbouw: uw beroepsactiviteit in een woninggebouw onderbrengen
Een beroepsactiviteit onderbrengen in een woonvertrek, een dokterskabinet vestigen in uw woning of een verzekeringskantoor openen in een woongebouw, dat is allemaal mogelijk … mits u bepaalde regels naleeft.
De info-folders van Stedenbouw: verbouwen om woongelegenheid te creëren
In tijden van wooncrisis wordt strijd geleverd tegen leegstand. Kantoorgebouwen tot woongebouwen omvormen is dan aangewezen. Het wordt sterk aangemoedigd… mits een aantal regels worden nageleefd.
De info-folders van Stedenbouw: zonne- of fotovoltaïsche panelen
In de huidige milieu- en energiecontext wil de regering de plaatsing van ecologische installaties bevorderen, meer bepaald van zonne of fotovoltaïsche panelen. De vereenvoudiging van de toekenningsprocedure voor stedenbouwkundige vergunningen en de versoepeling van voorwaarden voor vrijstelling van vergunning bij het plaatsen van dit type installaties stonden hoog op de regeringsagenda. Dit resulteerde in een nieuw besluit (regeringsbesluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect).

Document acties